Odstąpienie od umowy deweloperskiej. Jakie są konsekwencje?

Odstąpienie od umowy deweloperskiej. Jakie są konsekwencje?

Umowa deweloperska jest zabezpieczeniem dla obu stron umowy. Stanowi prawną gwarancję przeprowadzenia transakcji. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego na nabywcę. Zobowiązaniem nabywcy jest natomiast zapłata świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera. Pytania, które najczęściej pojawiają się podczas podpisywania umowy deweloperskiej, to co w sytuacji, jeżeli jedna ze … Continued

Umowa deweloperska jest zabezpieczeniem dla obu stron umowy. Stanowi prawną gwarancję przeprowadzenia transakcji. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego na nabywcę. Zobowiązaniem nabywcy jest natomiast zapłata świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera.

Pytania, które najczęściej pojawiają się podczas podpisywania umowy deweloperskiej, to co w sytuacji, jeżeli jedna ze stron nie wywiązuje się z umowy? Może też się okazać, że znajdziemy lepszą ofertę. Czy można zrezygnować z umowy deweloperskiej?

Kiedy odstąpienie od umowy deweloperskiej jest możliwe?

Rezygnacja z umowy deweloperskiej jest możliwa w konkretnych sytuacjach. Stosowne zapisy regulujące w tym zakresie zostały zawarte w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku w rozdziale 7.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez nabywcę jest możliwe w sytuacji, kiedy:

    • umowa deweloperska nie określa wszystkich parametrów transakcji zawartych w art. 22, czyli np. brak jest podanej ceny mieszkania, powierzchni i układu pomieszczeń, czy położenia lokalu,
  • deweloper nie dostarczył prospektu informacyjnego z załącznikami,
  • jest niezgodność pomiędzy informacjami zawartymi w umowie deweloperskiej a prospekcie informacyjnym,
  • prospekt informacyjny nie zawiera informacji podanych w jego wzorze stanowiącym załącznik do ustawy,
  • brak jest przeniesienia prawa na nabywcę w określonym terminie.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez nabywcę lub z winy dewelopera

Odstąpienie od umowy deweloperskiej – konsekwencje, jakie możesz ponieść

W opisanych powyżej sytuacjach odstąpienie możliwe jest w terminie 30 dni od podpisania umowy deweloperskiej. Odstąpienie od umowy z winy dewelopera nie rodzi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Deweloper ma obowiązek zwrotu nabywcy całości wpłaconych pieniędzy. Wyjątkiem od zasady 30 dni jest sytuacja, w której deweloper nie wywiązał się z terminu na przeniesienie własności. Nabywca zgodnie z ustawą wyznacza dodatkowe 120 dni i dopiero po tym terminie możliwe jest odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy przez dewelopera możliwe jest, gdy nabywca:

  • nie wpłacił świadczenia pieniężnego w określonej kwocie lub terminie zawartym w umowie deweloperskiej,
  • nie stawi się na odbiór lokalu lub na podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność.

W pierwszym przypadku deweloper dostarcza wezwanie do zapłaty w ciągu 30 dni od doręczenia pisma. A w przypadku drugim deweloper ma obowiązek doręczyć dwukrotnie wezwanie w formie pisemnej w odstępstwie co najmniej 60 dni. Po tym czasie deweloper może odstąpić od umowy deweloperskiej, o ile niewypełnienie warunków przez nabywcę nie było spowodowane działaniem siły wyższej.

Umowa deweloperska – czy rezygnacja jest możliwa?

Czy można odstąpić od umowy deweloperskiej bez konkretnego powodu wymienionego w ustawie? Niestety nie. Przepisy nie dają nam takiej możliwości. Pozostaje tylko rozmowa z deweloperem i tak naprawdę jego dobra wola. Zmiana zdania może być dla nas również kosztowna, jeżeli wpłaciliśmy zadatek. W tej sytuacji wpłata taka przepada, a deweloper nie ma obowiązku jego zwrotu. Rozwiązanie umowy wymaga formy aktu notarialnego, w którym strony unieważnią względem siebie wszelkie zobowiązania i ustalą kwestię rozliczeń finansowych. Rozwiązaniem sytuacji może być również znalezienie innego nabywcy i zgoda dewelopera na dokonanie cesji umowy deweloperskiej. Jeżeli jednak nie uda nam się znaleźć potencjalnego nabywcy, to pozostaje doprowadzenie do końca transakcji z deweloperem, a następnie sprzedaż mieszkania. Biorąc pod uwagę stały wzrost cen na rynku nieruchomości, działanie to może być dla nas bardziej opłacalne.